1.   Cách tham gia tích điểm: 

Bước 1: Chọn “Tạo hành trình” và làm theo từng mục

Sau khi hoàn thiện plantrip sẽ xuất hiện nút “Tham gia tích điểm”.

Bước 2: Xác nhận quy trình duyệt điểm và chính sách tính điểm khi người dùng lựa chọn “Tham gia tích điểm”. Lúc này. plan sẽ chuyển sang trạng thái Submitted.

Bước 3: Trong thời gian chờ đợi plan được kiểm duyệt, người dùng không thể cập nhật cũng như xóa plantrip vừa được khởi tạo.

Bước 4: Sau khi vượt qua quá trình kiểm duyệt, những plantrip được chấp nhận sẽ có số điểm tương ứng

Bước 5: Trong trường hợp plantrip đã được chấp nhận, người dùng chỉnh sửa hoặc xóa plan ấy sẽ bị trừ điểm, đồng thời plan sẽ quay lại trạng thái “Draft”. Sau khi hoàn thành việc chỉnh sửa plan. người dùng có thể nhấn lại nút “Tham gia tích điểm” và lặp lại quy trình ban đầu.

 

      2.   Chính sách tích điểm: 

Sau khi Plantrip được kiểm duyệt và hiển thị ở trạng thái Được chấp nhận (Approved) cơ chế tích điểm sẽ tuân theo qui trình sau:

New Users: +50 điểm

 

Hành trình trong nước

<=2 ngày

10

Hành trình nước ngoài được cộng thêm 20 điểm

 

3-5 ngày

15

 

6-8 ngày

20

 

9-12 ngày

40

 

>=13 ngày

60

Ghi chú

mỗi ghi chú trên 100 từ

10

 

Thêm ảnh

 

1

1 ảnh = 5 điểm